terms-title

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών διατροφής» (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Ταύρο - Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη, αρ. 26 διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «SPIRITUP LAB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο “Adjust.performance”, που διατηρεί υποκατάστημα στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 5, (καλούμενη στο εξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») με τίτλο: «PETIT BEURRE ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΥΣΗ» στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «ΜΠΙΣΚΟΤΑ PETIT BEURRE» της Εταιρείας.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την αγορά του προϊόντος «Μπισκότα ΠΤΙ-ΜΠΕΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» που φέρει την ένδειξη «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ» (εφεξής καλούμενα ως «Τα Προϊόντα»), σε κάθε συσκευασία του οποίου έχει ένα sticker το οποίο έχει ένα μοναδικό κωδικό. .

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 12/08/2019 (και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ.) μέχρι και την 31/12/2019 (και ώρα Ελλάδος 20:00). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος , εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στην Εταιρεία και στη Διοργανώτρια καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια ή η Εταιρεία δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Εταιρείας ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ως εξής:
Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα βρίσκει στη συσκευασία των Προϊόντων, που έχει την ένδειξη: «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ», έναν 8ψήφιο κωδικό (εφεξής ο «μοναδικός κωδικός»), που θα πρέπει να ξύσει προκειμένου να εμφανιστεί ο μοναδικός κωδικός που υπάρχει στις συσκευασίες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισκεφθεί στον ιστότοπο http://www.petit-beurre.gr/geusi, και να ψηφίσει ποια από τις προτεινόμενες γεύσεις των Μπισκότων ΠΤΙ ΜΠΕΡ θα επιθυμούσε να κυκλοφορήσει από την Εταιρεία. Κατόπιν, ο συμμετέχων θα συμπληρώνει τον μοναδικό κωδικό του στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί και αμέσως θα ενημερώνεται εάν είναι ένας από τους νικητές. Στους νικητές θα εμφανίζεται μια φόρμα για τη συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την παροχή του δώρου, ήτοι:
1. όνομα και επώνυμο,
2. κινητό τηλέφωνο,
3. διεύθυνση email,
και να επιλέξει το Πλαίσιο Ελέγχου που συνοδεύεται από το παρακάτω κείμενο: Συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.
Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου συναινείτε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία Παπαδοπούλου και συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό της σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 2 ανωτέρω ή μετά την τυχόν κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτού ή μετά την τυχόν ανάκλησή του, οι κωδικοί που βρίσκονται σε συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκήρυξης του Διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον την Εταιρεία και τη Διοργανώτρια και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.

5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα γίνεται ηλεκτρονική τυχαία επιλογή τριών (3) συμμετεχόντων κάθε εβδομάδα, οι οποίοι θα αναδεικνύονται ως νικητές και θα ενημερώνονται αμέσως μετά την εισαγωγή του μοναδικού κωδικού τους στην ιστοσελίδα.
Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάδειξη κάθε νικητή, η Διοργανώτρια θα επικοινωνεί είτε με email είτε/και τηλεφωνικά μαζί του, για να τον ενημερώσει για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου του. Ειδικότερα, θα γίνεται επιβεβαίωση του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω courier το δώρο.
Σε περίπτωση που μετά από 72 ώρες από την αποστολή του email ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας (σε περίπτωση που έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας), η Διοργανώτρια δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή, τότε η Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του.
Η αποστολή του δώρου θα γίνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιβεβαίωση των στοιχείων από τον νικητή.

6. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Νικητές θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και η παράδοση των Δώρων.
Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και με τη γραπτή συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την επιλογή του σχετικού πεδίου), ο Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Νικητές θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και η παράδοση των Δώρων.
Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και με τη γραπτή συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την επιλογή του σχετικού πεδίου), ο Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.
Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Νικητών θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια από τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες.
Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.
Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια, στη διεύθυνση έδρας αυτής (Φραγκοκλησιάς 5, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125), Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Εταιρεία. Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής www.dpa.gr.

8. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας.
Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Διοργανώτρια διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εταιρεία και η Διοργανώτρια διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο http://www.petit-beurre.gr/geusi, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.petit-beurre.gr/geusi.
Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.